Home >> N?ng l?c-Kinh nghi?m

The Last Users Abroad

Users Products Model Qty Photo
Ninh Binh Urea Port SJC Fixed crane GQ8t-18m 2sets Fig.1
Công ty TNHH Ti?n H?ng, t?nh Ninh Bình, Vi?t Nam Fixed crane GQ8t-18m 2sets /
GIA HAI SHIPPING CORPORATION ( SEAHOME ) Marine crane YQ10t-18m 3sets Fig.2
Thailand Wangchao Shipyard Fixed crane GQ5t-20m 2sets /
Cotec Cement Factory,Vietnam Fixed crane GQ10t-16m 2sets /

 

   
Fig.1 Fig.2