Home >> S?n ph?m >> C?N C?U N?I KI?U FQ

C?N C?U N?I KI?U FQ

 

 

C?n c?u l?p trên tàu thay ??i t?m v?i b?ng bánh r?ng (lo?i g?u ngo?m)

Thuy?t minh k? thu?t:

 • Lo?i c?u này ???c l?p trên tàu chuyên dùng ho?c tàu lo?i to, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n ho?c gi?a các tàu thuy?n. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c lo?i g?u ngo?m.
 • Thay ??i t?m v?i g?ng thanh r?ng, thông qua h? th?ng cân b?ng giá c?u và c? c?u bù    pu-li ?? di chuy?n hàng hóa th?ng b?ng, th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.
 • Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi và quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.
 • C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.
 • C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.
 • ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, t? tr?ng nh?, t?c ?? quay nhanh, thay ??i t?m v?i nhanh, hi?u su?t làm vi?c cao, làm vi?c ?n ??nh, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …
 • S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.
 • N?i l?p ??t: trên các tàu thuy?n lo?i l?n.
 • Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.
 • Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

Công d?ng khác:

 • Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.
 • Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép, thép ph? li?u.
Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

 

 

Kính th?a: Quý khách hàng
?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

 

B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U DÙNG CHO TÀU THUY?N

 

CÁC THAM S? C?A C?N C?U

Ch?ng lo?i c?u

thay ??i t?m v?i  b?ng cáp thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

Hàng c?n c?u x?p

hàng r?i  hàng ki?n

Tên hàng

 

T? tr?ng hàng r?i

 

??a ?i?m l?p c?u

trên b?   trên tàu thuy?n

S?c nâng l?n nh?t

Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

Ph??ng th?c ?o

 

T?c ?? nâng

 

Bán kính làm vi?c

 

T?c ?? thay ??i bán kính

 

Chi?u dài tay c?u

 

T?c ?? quay

 

V? trí ch?t ??ng

 

Hi?u su?t làm vi?c

 

Ki?u g?u ngo?m

h?u công   vô công

?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

Tr?ng t?i tàu thuy?n

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n

 Chi?u dài

 

Kích th??c mi?ng khoang

 Dài

 

  Chi?u r?ng

 

  r?ng

 

  B? sâu

 

  sâu

 

Chênh l?ch m?c n??cm

  M?c n??c l? l?n nh?t

 

 

 

 M?c n??c th?p nh?t

 

 

 

M?c n??c bình th??ng

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n c?n l?p c?n c?u

T?ng chi?u dài

 

M?m n??c thi?t k?

 

Chi?u dài m?n n??c

 

C? li m?n tàu

 

Dài

 

R?ng

 

Sâu

 

V?n ?? khác c?n nói rõ: