Home >> S?n ph?m >> C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

 

   

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i g?u ngo?m)

C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i c?u móc)

 Thuy?t minh k? thu?t:

l        Lo?i c?u này ???c l?p trên b?, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n t?i c?ng. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

l        Thay ??i bán kính làm vi?c b?ng thanh r?ng, thông qua h? th?ng th?ng b?ng và bù pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

l        Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi, góc quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

l        C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

l        C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

l        ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

l        S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

l        N?i l?p ??t: trên b?n c?ng.

l        Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

l        Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

Công d?ng khác:

l        Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.

l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.

l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

Kính th?a: Quý khách hàng
?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U C? ??NH CÓ B? ??

CÁC THAM S? C?A C?N C?U

Ch?ng lo?i c?u

¡õthay ??i t?m v?i  b?ng cáp ¡õ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

Hàng c?n c?u x?p

¡õ hàng r?i  ¡õ hàng ki?n

Tên hàng

 

T? tr?ng hàng r?i

 

??a ?i?m l?p c?u

¡õ trên b?   ¡õtrên tàu thuy?n

S?c nâng l?n nh?t

Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

Ph??ng th?c ?o

 

T?c ?? nâng

 

Bán kính làm vi?c

 

T?c ?? thay ??i bán kính

 

Chi?u dài tay c?u

 

T?c ?? quay

 

V? trí ch?t ??ng

 

Hi?u su?t làm vi?c

 

Ki?u g?u ngo?m

¡õ h?u công   ¡õvô công

?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

Tr?ng t?i tàu thuy?n

 

 

 

 Kích th??c tàu thuy?n

 Chi?u dài

 

Kích th??c mi?ng khoang

 Dài

 

  Chi?u r?ng

 

  r?ng

 

  B? sâu

 

  sâu

 

Chên l?ch m?c n??c£¨m£©

  M?c n??c l? l?n nh?t

 

 

 

 M?c n??c th?p nh?t

 

 

 

M?c n??c bình th??ng

 

 

 

V?n ?? khác c?n nói rõ: